Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 29 2013

hoshi
hoshi
5411 c8cb 420
Johnny Depp
hoshi

December 27 2013

hoshi
6557 89f3 420
Orgazm <3
hoshi
Play fullscreen
Kocham <3

December 25 2013

hoshi
Jesteśmy jak książki. Większość ludzi widzi jedynie okładkę.  Mniejszość czyta wstęp.Wielu wierzy tylko krytykom. Nieliczni poznają Naszą treść .

December 21 2013

hoshi
Reposted fromsuzannekhaleen suzannekhaleen viaanime anime
hoshi
Reposted fromsuzannekhaleen suzannekhaleen viaanime anime

December 20 2013

hoshi
nie mam ochoty żyć, więc pójdę spać
Reposted fromyoo yoo viaflameonmotherfuckers flameonmotherfuckers
hoshi
Naucz się kochać ludzi, tak szybko odchodzą ...

December 18 2013

hoshi
W cier­pieniu jest ty­siąckrot­nie więcej doświad­cze­nia niż przyjemności. 

December 17 2013

hoshi
Budzisz się z nożem wbitym w serce po rękojeść i żyjesz.
— trzynasty grudnia pamiętnego roku
hoshi
Play fullscreen
Reposted byakrewfutureiscomingdawnodawnotemulovemyselfladia
hoshi
"- Mistrzu, mówiłeś, że jeśli dowiem się kim jestem, to posiądę mądrość, ale jak mam to zrobić?
- Zacznij od odebrania innym ludziom prawa do decydowania kim jesteś.
- Jak to?
- Ktoś powie ci, że jesteś złym człowiekiem, a ty mu uwierzysz i poczujesz się rozgoryczony. Ktoś inny powie ci, że jesteś dobrym człowiekiem i to cię ucieszy. Chwalą cię albo ganią, wierzą ci albo cię zdradzają. Dopóki inni mają prawo decydowania kim jesteś albo jaki jesteś – nie odnajdziesz siebie. Zabierz im to prawo".
— Lao Tzu
Reposted fromMonikanow29 Monikanow29
hoshi
Every now and then I get a little bit helpless
And I'm lying like a child in your arms
— total eclipse of the heart
Reposted fromstrawberrylove strawberrylove
hoshi
hoshi
Jeśli nie możesz się cieszyć, to umierasz za życia.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl